,,T klasė" veiklos

Spausdinti

ES projektui ,,T klasė" skiriamas papildomas finansavimas siekiant įgyvendinti platesnę projekto sklaidą į veiklų vykdymą įtraukiant dar dvylika poreikį išreiškusių mokyklų, norint pakeisti didesnės ir juolab poreikį išreiškusios visuomenės dalies tam tikras nuostatas bei ugdyti svarbias jai kompetencijas ir gebėjimus mokytojų, mokinių ir jų tėvų tarpusavio atotrūkio, susvetimėjimo, konfliktų išgyvendinimo klausimais.

Projektas ,,T klasė“ - sisteminis veiklų kompleksas, skirtas telkti visus mokyklos bendruomenės gyvenimo dalyvius bendrai veiklai ir didinti jų tarpusavio supratimą. Dalyvauti projekto ,,T klasė“ pirmame etape konkurso būdu buvo atrinkta 16 mokyklų iš devynių Lietuvos savivaldybių. Eigoje prisijungė dar keturios. Projekto metu atliktos tikslinės grupės apklausos (per 600 respondentų), sukurta nacionalinė metodinė medžiaga (išleistas leidinys ir filmas DVD formatu), patobulinta pedagogų kvalifikacija (seminarai - 110 pedagogų ir 30 pedagogų stažuotė ES valstybėje) išleisti leidiniai (tėvams ir pedagogams (2) ir mokiniams (2), bendras tiražas – 25 000 egz.), sukurtos TV laidos ,,Gimnazistai“ (10); vykdyta per 50 renginių mokyklose, 2 inovatyvios vaizdo konferencijos, per 30 pranešimų žiniasklaidos priemonėse, sukurtas interneto portalas, konsultuota individualiai ir aktyviai dalyvauta.

Vykdant projektą nuolat gaunamos paraiškos ir prašymai iš įvairių Lietuvos mokyklų, norinčių keisti savo situaciją dalyvaujant projekte. Būtent tai patvirtina projekto žinomumą, naudą ir papildomą projekte vykdytų veiklų poreikį.

 Antrojo etapo veiklos:

- 4000 vnt. tiražu atnaujinti ir išleisti nemokamą leidinį tėvams ,,T klasė“, kuriame pristatomos švietimo programos, mokymo formos. Jame tėvai supažindinami su galimybėmis aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, pateikiama ne tik Lietuvos, bei ir užsienio šalių geroji sektina patirtis, specialistų mokslinė medžiaga. Taip pat įrodoma, kodėl taip svarbu domėtis vaiko gyvenimu ir veikla mokykloje, kam reikalingos bendruomenės, kokie mokytojų lūkesčiai iš tėvų, kokie įsipareigojimai, perspektyvios ateities profesijos ir pan. 

-  Surengti 10 bendruomenės renginių mokyklose ,,Bendruomenė vaikui“ pristatant metodinę medžiagą sukurtame ir adaptuotame auditorijai filme  ,,T-klasė“, kuris vizualizuotų naujose mokyklose planuojamas vykdyti veiklas. Ši veikla tiesiogiai bendraujant su mokyklų bendruomenėmis – tėvais-mokytojais-mokiniais - skirta suteikti išsamią informaciją apie projektą ,,T klasė“ ir aktyvaus dalyvavimo galimybes tikslinei projekto auditorijai.Mokyklose bus pristatytas projektas ,,T klasė“, jo tikslai ir galimybės, vyks projekto metu sukurto metodinio filmo ,,T klasė“ peržiūra ir aptarimas. 

- Apmokyti 55 projekto dalyvius (10 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų ir 45 mokytojus) komunikacinės kompetencijos srityje, užtikrinant mokytojams patrauklias ir lengvai prieinamas kompetencijos ugdymo formas. Vykdant projektą tokie mokymai (viso 40 akademinių valandų) paskatino pedagogus bendrauti ir efektyviau bendradarbiauti su mokinių tėvais, tinkamai spręsti galimus konfliktus, aktyviai įtraukti tėvus kuriant bendruomenes, tinkamai kviečiant pagalbos, informuojant apie problemas, atskleidžiant skatinančios komunikacijos galimybes; Vyks du seminarai, viso 16 akademinių valandų. Veiklą vykdys projekto partneris - LEU, paskaitas ves doc. dr. Alona Rauckienė-Michaelsson.

- Pparengti ir išplatinti 21 pranešimą regioninėje ir respublikinėje žiniasklaidoje. Numatoma įvairiais informacijos kanalais (spauda, radijas, TV, internetas) išplatinti informaciją mokyklos bendruomenės grupių (mokinių-pedagogų-tėvų) susvetimėjimo problematikos, sektinų sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių, projekto tikslų ir pasiektų rezultatų temomis; Siekiant tėvų aktyvumo yra būtina formuoti palankią nuomonę apie tėvų galimybes mokyklos gyvenime informuojant apie sektinus pavyzdžius. Projekto ,,T klasė“ metu vykdyta informacijos sklaida – buvo viena iš labiausiai pasiteisinančių priemonių, leidusių pasiekti tą auditorijos dalį, kuri nėra aktyvi, t.y., tėvus, kurie neateina į mokyklas. Straipsniais, pranešimais buvo siekiama sudominti, padrąsinti ir paskatinti. Taip pat informacijos sklaida turėjo didelę reikšmę projekte dalyvavusių mokyklų savivertės kūrimui, kaip atvirų bendruomenei, inovatyvių projektams institucijų. Informacinė sklaida regioninėje ir respublikinėje žiniasklaidoje turėjo didžiulę teigiamą įtaką pedagogams, aktyviems tėvams - tai liudija atsiliepimai, diskusijos, klausimai bei norinčių prisijungti prie projekto prašymai. Todėl akivaizdus poreikis  numatyti  didesnį nei pusė pirmojo etapo veiklos pasiekimų rodiklių skaičių.

- Pagilinti 15 projekto dalyvių kompetencijas mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių gerinimo srityse pasirinktos ES šalies mokyklos ir šeimos bendravimo tradicijų pavyzdžiais. Numatomoje stažuotėje savo kompetencijas padidins dešimties naujai projekte dalyvaujančių mokyklų darbuotojai (pedagogai-mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai ir mokytojai). Stažuotės metu, betarpiškai stebėdami užsienio kolegų ir jų mokinių, tėvų bendravimą mokyklos erdvėje, patys aktyviai bendraudami su jais ir dalyvaudami bendrose neformalaus ugdymo veiklose, stažuotės dalyviai detaliai susipažins ir supras skirtingus mokyklos bendruomenės stiprinimo būdus, jų teikiamas naudas ir ypatumus, įgis gebėjimų savo veikloje pagal poreikį taikyti tinkamiausią neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenės narių santykiais, modelį, lavins gebėjimus naudoti patrauklias ir lengvai prieinamas neformalaus ugdymo formas. Stažuotės dalyviai turės galimybę palyginti darnaus vystymosi nuostatų svarbą ir įgyvendinimo galimybes Italijos ir Lietuvos mokyklose, išskiriant pozityvias kryptis.

2013 m. analogiškoje stažuotėje dalyvavę mokytojai aktyviai taiko savo veikloje stažuotėje įgytas patyrimines žinias bei patirtis, dalyvauja kuriant savo mokyklos bendradarbiavimo su tėvais modelius. Atsižvelgiant į akivaizdžią šios projekto veiklos naudą, projekto pratęsimo laikotariu itin tikslinga sudaryti sąlygas pagilinti šias svarbias kompetencijas dar 15 pedagogų grupei, kurie savo patiritmi dalinsis su kolegomis savo mokyklose. 

- Įsteigti 5 būrelius tėvams ir mokiniams mokyklose. Vykdant projektą daugiau, kaip 100 tėvų buvo įtraukta į neformalųjį ugdymą mokyklose. Buvo įkurta 10 tėvams ir vaikams bendrai skirtų popamokinės lavinamosios veiklos grupių, padėta sukurti materialiąją bazę (pirktos priemonės). Turime gražių pavyzdžių, kaip būreliai pavirto į išradingas edukacines programas, vykusias ne tik mokyklose, bet ir muziejuose (senovinių juostų pynimas), linijinių šokių pamokas, kinų kultūros, sportines šeimų olimpiadas ir pan. Patirtis rodo, kad tėvai aktyviai įsitraukė į veiklas po pamokų, kai kurie užsėmė organizacine veikla. Tėvų ir vaikų skirtingų pakraipų būreliai sudomina tėvus, mokinius, leidžia atsiskleisti jos nariams pavieniui ir kartu bendri interesai ir veiklas telkia į grupes. Todėl tikslinga įkurti dar penkis pavyzdinius būrelius naujai projekte dalyvausiančiose mokyklose. Numatoma mokykloms padėti sukurti tinkamas technines bazes, įsigyti papildomų priemonių, parengti pedagogus darbui su tėvais. Būrelių techninės bazės sukūrimas vykdomas pagal kiekvienos mokyklos pasirinktą būrelio profilį. Vienam būreliui planuojama ne mažiau kaip 10 lankytojų: tėvų su vaikais. Taip pat bus siekiama, kad tėvai (kaip ir pirmame etape) patys iniciatyviai įsitrauktų į būrelių organizacinę veiklą.

 - Surengti 5 pavyzdines ekskursijas į tėvų darbovietes. Vykdant projektą per patrauklias suaugusiųjų projekto dalyvių profesinės sėkmės istorijas mokiniai turėjo galimybę ne tik pamatyti kaip atrodo artimoje aplinkoje esančių bendraamžių tėvų darbovietės, bet ir atkreipti dėmesį į savo geriausias savybes gebėjimus, suprasti, kad juos pažinus ir tinkamai lavinant galima rasti sau tinkamiausią profesinį pasirinkimą. Mokiniai vyko į fabrikus, medicinos įstaigas, girininkiją, gaisrinę, mokesčių inspekciją, seimą ir t.t. Betarpiška patirtis leidžia vaikams stebėti ir rinktis. Ekskursijų uždavinys – išplėsti mokinių profesinio pasirinkimo akiratį per tėvų įsitraukimą į profesinio orientavimo veiklą. Profesinis orientavimas per stipriausių asmens gebėjimų pažinimą ir pritaikymą, tėvų ir vaikų tiesioginis bendradarbiavimas buvo ypač įsimintinas mokiniams.

Surengti 5 pavyzdines tėvų vedamas pamokas. Tai viena iš aktyvaus tėvų įtraukimo į formalaus ugdymo procesą forma. Renginys – pamoka, kurią kartu su mokytoju dalykininku veda vieno iš mokinių suaugęs šeimos narys, kurio profesinė veikla yra susijusi su dėstomu dalyku. Projekte dalyvavusiose mokyklose buvo surengta daugiau, kaip 30 pamokų, 10 – pavyzdinių, fiksuotų DMS sistemoje. Tai sudarė sąlygas tėvams patiems tapti formaliojo švietimo dalimi - susipažinti su mokytojo darbu kartu vedant pamoką, pamatyti mokyklos darbą iš vidaus, pajusti vaiko klasės pulsą. Mokiniams buvo parodyta kaip mokslas susijęs su esama tėvų profesija (pvz.: į chemijos pamoką pakviesta mama farmacininkė, į lietuvių pamoką – mama žurnalistė, į kūno kultūros – tėtis futbolo rinktinės narys ir pan.) Šios pamokos buvo vertinamos ypač palankiai. Jos patiko mokiniams, tėvus privertė pasitempti, sustiprino mokytojo autoritetą. Ši iniciatyva tėvus paskatino teikti visokeriopą pagalbą mokyklai (pvz., padovanota sportinė grindų riedulio įranga).

- Atnaujinti informaciją ir populiarinti projekte sukurtą internetinę svetainę www.mokytojodienorastis.lt į ją talpinant naują informaciją apie šiuo metu vykstančias mokyklos aktualijas, vykdomas veiklas ir naujose mokyklose. Interneto svetainė ne tik informuoja, kaupia su švietimu susijusią informaciją bet ir įtraukia tikslines grupes į aktyvų pasikeitimą informacija, nuomonėmis. Taip pat sudaro sąlygas mokytojams ir tėvams susipažinti su projekto rezultatais, veikla, tęstinumu, greitai reaguoti į kylančias problemas ir jas spręsti kartu. Bus vykdomi papildomi svetainės populiarinimo darbai - rengiami nuotraukų  ir klausimų konkursai, konsultuos specialistai.

Pirmojo etapo projekto veiklos ir įsipareigojimai (stebėsenos ir fiziniai rodikliai) buvo įgyvendinti pagal visus jiems keliamus tikslus ir uždavinius. ,,T klasės“ projekte dalyvavusios mokyklos teigia, kad projektas buvo naudingas ir jo tęstinumas yra tikslingas

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra