Kaip atliekamas pirminis psichologinis vertinimas mokykloje(spec. poreikių vaikui) ?

Kaip atliekamas pirminis psichologinis vertinimas mokykloje(spec. poreikių vaikui) ?

ATSAKYMAS:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos apraše ( 2011 09 30. Nr.V-1775) apibrėžta ,koks yra pagrindinis vaiko įvertinimo tikslas:
„Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikiųturinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas“.
Įvertinimą atlieka Mokyklos vaiko gerovės komisija ,Pedagoginė psichologinė tarnyba .

Jūs turite kreiptis į klasės auklėtoją,mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

Vida Kisielienė

2018-03-09